qnap.png.10
eset2
poli2
rou 1
insert.png
mmedica
Previous Next Play Pause

Charakterystyka aplikacji GlobalMed

 

Powstały w 2007 roku i eksploatowany obecnie w blisko 1000 jednostkach system informatyczny GlobalMed przeznaczony jest do ewidencji wydanych przedmiotów z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz obsługi rozliczeń z NFZ.

  • kompleksowe rozliczanie kontraktów zawartych z NFZ wraz z wymianą dokumentów elektronicznych, z bieżącym monitorowaniem stanu realizacji, z wbudowanymi modułami tworzenia zestawień o zrealizowanych usługach;
  • import umów i aneksów z NFZ – pliki, udostępniane przez NFZ na Portalu Świadczeniodawcy w postaci plików .UMX, zawierają informację o zakontraktowanych i rozliczanych usługach opieki zdrowotnej, miejscach udzielania świadczeń, produktach handlowych, ich cenach oraz zakontraktowanych na każdy miesiąc obowiązywania umowy limitach świadczeń;
  • ergonomiczna obsługa bazy pacjentów;
  • rozliczanie tzw. "obcych" Oddziałów NFZ – rozliczanie świadczeniobiorców pochodzących z innych Oddziałów NFZ niż ten, z którym realizator zawarł umowę;
  • migracja danych - z programu Realizator (baza pacjentów i wprowadzone wnioski i karty) / KS-SWD (baza pacjentów) / KS-PPS (baza pacjentów);
  • wprowadzanie danych w różnych lokalizacjach oraz wymiana danych pomiędzy filiami (instalacjami programu, w których wprowadzane są dane), a jednostką centralną, która gromadzi dane ze wszystkich filii i prowadzi rozliczenia [opcja];
  • jednoczesna praca na kilku stanowiskach [opcja];