GlobalMed przeznaczony jest do ewidencji wydanych przedmiotów z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz obsługi rozliczeń z NFZ (generowanie komunikatów XML akceptowanych przez NFZ, import komunikatów zwrotnych, wydruk raportów statystycznych oraz dokumentów finansowych).
Powstały w 2007 roku i eksploatowany obecnie w ponad 1000 jednostkach.

System odpowiada rzeczywistym potrzebom świadczeniodawców w zakresie obsługi informatycznej rozliczeń z NFZ.

Wybrane możliwości programu:

  1. kompleksowe rozliczanie kontraktów zawartych z NFZ wraz z wymianą dokumentów elektronicznych, z bieżącym monitorowaniem stanu realizacji, z wbudowanymi modułami tworzenia zestawień o zrealizowanych usługach;
  2. import umów i aneksów z NFZ – pliki, udostępniane przez NFZ na Portalu Świadczeniodawcy w postaci XML (UMX), zawierają informację o zakontraktowanych i rozliczanych usługach opieki zdrowotnej, miejscach udzielania świadczeń, produktach handlowych, ich cenach oraz zakontraktowanych na każdy miesiąc obowiązywania umowy limitach świadczeń;
  3. ergonomiczna obsługa bazy pacjentów – z podziałem na dane obligatoryjne (PESEL, nazwisko, imię, płeć, data urodzenia, oddział NFZ pacjenta) oraz opcjonalne (adres zamieszkania, numer telefonu);
  4. rozliczanie tzw. „obcych” Oddziałów NFZ – rozliczanie świadczeniobiorców pochodzących z innych Oddziałów NFZ niż ten, z którym realizator zawarł umowę;
  5. migracja danych – z programu Realizator (baza pacjentów i wprowadzone wnioski i karty) / KS-SWD (baza pacjentów) / KS-PPS (baza pacjentów);
  6. obsługa kilku jednostek (podmiotów) w jednej instalacji programu, zgodnie z wykupioną licencją [opcja];
  7. wprowadzanie danych w różnych lokalizacjach oraz wymiana danych pomiędzy filiami (instalacjami programu, w których wprowadzane są dane), a jednostką centralną, która gromadzi dane ze wszystkich filii i prowadzi rozliczenia [opcja];
  8. sieciowość (jednoczesna praca na kilku stanowiskach) [opcja].

Okno realizacji karty/wniosku

karta_realizacji_karty_wniosku
Lista wykonanych usług

Lista_wykonanych_uslug

Raporty statystyczne

Raporty_statystyczne